24/7 Alarmnummer030 753 91 11
 

Privacyverklaring

De Collewijn Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
info@collewijn-berging.nl
Proostwetering 81
3543 AC Utrecht
030 753 91 11


Sandra Klein is de functionaris gegevensbescherming bij De Collewijn Groep. Zij is te bereiken via administratie@collewijn-berging.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
De Collewijn Groep verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV en motivatiebrief
 • Verzuim- en re-integratierapporten
 • Kenteken
 • Verzekeringsgegevens


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Rijbewijsnummer
 • Chauffeurskaart, inclusief dat


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Collewijn Groep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gender
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Collewijn Groep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Collewijn Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
De Collewijn Groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van De Collewijn Groep een beslissing over heeft genomen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Collewijn Groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens:
Bewaartermijn: zo lang actief in gebruik en daarna maximaal 10 jaar Reden: voor personeelszaken, klantcontact tbv correspondentie enzovoort.


Delen van persoonsgegevens met derden
De Collewijn Groep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Collewijn Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.


Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Collewijn Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@collewijn-berging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Collewijn Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Collewijn Groep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sandra Klein, functionaris gegevensbescherming bij De Collewijn Groep. Zij is te bereiken via administratie@collewijn-berging.nl


Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.

Hulp nodig?

Bel ons dan 24/7 op het alarmnummer 030 753 91 11

Contact opnemen
 

Wij helpen
u vooruit!